Đội ngũ trí thức Việt Nam có lợi cho ai - NB Việt Thường