Đấu tranh Dân Chủ "cuội" - NB Việt Thường

Phần 1- Đấu tranh Dân Chủ "cuội"

Phần 2: Tham gia ứng cử dân chủ quốc hội việt gian CS 

Phần 3: Nhận định về Xuân Diệu