Dân chủ cuội: Thích quảng Độ – Nguyễn văn Lý - Lê thị công Nhân – Nguyễn đan Quế

Dân chủ cuội: Thích quảng Độ – Nguyễn văn Lý 
- Lê thị công Nhân – Nguyễn đan Quế