NB Việt Thường tự nhận làm ăngten chống VGCS trong 40 năm

Nhà báo Việt Thường tự nhận làm ăngten