Nhân dân đã nhìn ra tội ác của tập đoàn VGCS - NB Việt Thường

Nhân dân đã nhìn ra tội ác của tập đoàn VGCS 
 Nhà báo Việt Thường