Nhận định về kiến nghị của 36 tên VGCS - NB Việt Thường

Nhận định về kiến nghị của 36 tên VGCS
Nhà báo Việt Thường